KONCEPTS

 

Kredītinformācijas Birojs veicina juridiskās un privātpersonas uz godīgu aizņemšanos un disciplinē personas pildīt uzņemtās saistības.

Kredītinformācijas Biroja sistēmā atbildīgi un uz attīstību vērsti uzņēmumi kopīgi nodrošina iespēju veidot juridisko un privātpersonu kredītvēstures.

KATRS NO MUMS VEIDO SAVU KREDĪTVĒSTURI UN TIKAI MĒS PAŠI NESAM ATBILDĪBU PAR SAVAS KREDĪTVĒSTURES IETEKMI UZ SAVU LABKLĀJĪBU TAGAD UN NĀKOTNĒ

Kredītvēsture veidojas ilgākā laika periodā un sastāv no izpildītajām un neizpildītajām saistībām. Kredītvēsturi var ietekmēt maksāšanas disciplīnas vēsture, kas sastāv ne tikai no izpildītajām, bet arī no aktīvajām saistībām, un no tā, cik akurāti un laicīgi uzņemtās saistības tiek pildītas.

Kredītinformācijas Birojs saņem un apstrādā informāciju atbilstoši definētiem algoritmiem, kas dod iespēju noteikt personu kredītspēju, novērtēt personu maksātspēju, kā arī uzraudzīt izmaiņas personu maksātspējā, par to laikus brīdinot kreditorus tiešsaistes režīmā.

 

INFORMĀCIJAS APMAIŅU STARP SISTĒMAS DALĪBNIEKIEM UZRAUGA DATU VALSTS INSPEKCIJA

LIKUMDOŠANA

 

IKVIENAI FIZISKAI PERSONAI IR TIESĪBAS UZ SAVU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

 

KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJS NODROŠINA JŪSU PERSONĪGO DATU APSTRĀDI SASKAŅĀ AR  KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJU LIKUMU

KREDĪTRISKS — varbūtība, ka kredītinformācijas lietotājam radīsies zaudējumi, ja esošais vai potenciālais klients vai iespējamais klients nespēs vai atteiksies pildīt klienta līgumā noteiktās maksājuma saistības pret kredītinformācijas lietotāju;

KREDĪTSPĒJA — varbūtība, ka klients vai iespējamais klients pildīs savas saistības atbilstoši klienta līgumam;

PARĀDS — klienta maksājuma saistība pret kredītinformācijas lietotāju, kura nav izpildīta klienta līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā;

KREDĪTINFORMĀCIJA — ziņas, kas iegūtas no šajā likumā noteiktajiem kredītinformācijas avotiem un raksturo klienta vai iespējamā klienta kredītspēju;

SVARĪGĀKIE KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJU LIKUMA PANTI, kuri regulē personīgo datu plūsmu starp Kredītinformācijas biroja sistēmas dalībniekiem:

KREDĪTRISKA PĀRVALDĪBA  — pasākumu kopums, kurus kredītinformācijas lietotājs klienta līguma darbības laikā veic, lai kontrolētu savu kredītrisku.

2.PANTS 

Likuma mērķis ir dot ieguldījumu atbildīgas kreditēšanas un atbildīgas un godprātīgas aizņemšanās veicināšanā, sekmējot personu kredītvēstures veidošanos, kā arī nodrošināt fizisko personu tiesību aizsardzību, lai, vērtējot kredītspēju, būtu pieejama un tiktu izmantota patiesa un pilnīga informācija.

5.PANTS 

KREDĪTINFORMĀCIJAS LIETOTĀJS VAR BŪT:

1) komersants;

2) profesionālās darbības veicējs likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” izpratnē;

3) individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, amatniecības uzņēmums vai ģimenes uzņēmums;

4) kooperatīvā sabiedrība;

5) pašvaldība vai tās iestāde gadījumā, kad tā slēdz līgumu, kas saistīts ar kredītrisku, vai sniedz sabiedrisko pakalpojumu, vai nodrošina dzīvojamās mājas pārvaldīšanu.

11.PANTS 

1. Kredītinformācijas lietotājam ir tiesības iekļaut kredītinformācijas biroja datubāzē ziņas par parādu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

1) parāds ir apstiprināts ar spēkā stājušos tiesas vai šķīrējtiesas nolēmumu;

2) no pirmās maksājuma kavējuma dienas ir pagājušas vismaz 60 dienas, bet no dienas, kad nosūtīts šā panta otrajā daļā minētais brīdinājums par attiecīgo parādu, — vismaz 30 dienas, taču parāds nav segts un klients nav izteicis rakstveida iebildumus pret parāda esamību vai apmēru;

3) no pirmās maksājuma kavējuma dienas ir pagājušas vismaz 60 dienas, bet no dienas, kad nosūtīts šā panta otrajā daļā minētais brīdinājums par attiecīgo parādu, — vismaz 30 dienas, taču parāds nav segts un klients ir izteicis rakstveida iebildumus pret parāda esamību vai apmēru, bet kredītinformācijas lietotājs ir nosūtījis klientam motivētu atbildi, izsniedzot parāda esamību un apmēru pamatojošu dokumentu kopijas, un informējis viņu, ka ziņas par parādu tiks iekļautas kredītinformācijas biroja datubāzē;

4) klients ir piekritis, ka kredītinformācijas lietotājs ziņas par klienta parādu iekļauj kredītinformācijas biroja datubāzē. Šāda klienta piekrišana atbilst Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām par datu subjekta piekrišanu, un klientam tiek izskaidrotas šīs piekrišanas sekas.

12.PANTS 

1. Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļauj šādas ar klienta parādu saistītas ziņas:

1) klienta vārds, uzvārds un personas kods vai cita klientu identificējoša informācija;

2) ziņas par parāda summu, tajā skaitā ziņas par sākotnējo parāda summu, faktisko parāda summu un pirmo maksājuma kavējuma dienu;

3) datums, kad ziņas par parādu ir iekļautas Kredītinformācijas biroja datubāzē, un datums, kad ziņas par parādu pēdējo reizi ir aktualizētas;

4) ziņas par to, ka parāda vairs nav, datums, kopš kura parāda vairs nav, kā arī veids, kādā tas ir dzēsts;

5) ziņas par kredītinformācijas lietotāju, kurš iekļāvis Kredītinformācijas biroja datubāzē ziņas par parādu;

6) ziņas par tā kredītinformācijas lietotāja nozari, kurš iekļāvis Kredītinformācijas biroja datubāzē ziņas par parādu, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulu (EK) Nr.1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EEK) Nr.3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ), ciktāl šīs nozares apraksts ir atbilstošs konkrēto datu apstrādes mērķim;

7) ziņas par to, vai klients ir izteicis rakstveida iebildumus pret parāda esamību vai apmēru, tajā skaitā par to, vai attiecībā uz parāda esamību vai apmēru ir strīds par tiesībām, kas tiek izskatīts tiesā.

18.PANTS 

KREDĪTINFORMĀCIJAS LIETOTĀJS IR TIESĪGS PIEPRASĪT UN SAŅEMT KREDĪTINFORMĀCIJU NO KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJA, JA PASTĀV KĀDS NO ŠĀDIEM NOSACĪJUMIEM:

1) klients vai iespējamais klients ir piekritis, ka kredītinformācijas lietotājs saņem kredītinformāciju. Šāda klienta vai iespējamā klienta piekrišana atbilst Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām par datu subjekta piekrišanu;

2) kredītinformācijas lietotāja tiesības iegūt kredītinformāciju izriet no klienta līguma;

3) cits Fizisko personu datu aizsardzības likumā minēts nosacījums pieļauj fiziskās personas datu apstrādi.

Ērti norēķini, izmantojot interneta banku vai maksājuma karti!