KAS IR KREDĪTVĒSTURE?

 

 

 JŪSU KREDĪTVĒSTURE VEIDOJAS NO JŪSU IZPILDĪTO UN NEIZPILDĪTO SAISTĪBU KOPUMA

 

Kredītvēsturi veido arī maksāšanas disciplīnas vēsture, kas sastāv ne tikai no izpildītajām, bet arī no aktīvajām saistībām un no tā, cik akurāti un laicīgi uzņemtās saistības tiek pildītas.

Katrs uzņēmums veido savu klientu kredītvēsturi un tā tiek izmantota nākotnē, veidojot no jauna vai atjaunojot esošos sadarbības līgumus.

Jūsu kredītvēsturei ir liela nozīme. Piemēram, pozitīvas kredītvēstures gadījumā kādā no telekomunikāciju uzņēmumiem Jūs varēsiet saņemt kāroto produktu vai pakalpojumu uz nomaksu vai noskatītajam transportlīdzeklim saņemt izdevīgākus aizdevuma nosacījumus kādā no līzinga uzņēmumiem.

Pozitīvas kredītvēstures gadījumā uzņēmums var būt ieinteresēts sniegt Jums vēlamo pakalpojumu ar pēcapmaksu vai pārdot Jūsu izvēlēto preci uz nomaksu. Tāpat pozitīvas kredītvēstures gadījumā uzņēmums var piešķirt Jums labākus nomaksas nosacījumus.

Negatīvas kredītvēstures gadījumā uzņēmums var atteikties ar Jums sadarboties vai var sniegt pakalpojumu uz citiem, Jums neizdevīgākiem nosacījumiem, piemēram, preces iegāde uz nomaksu ar lielāku pirmo iemaksu vai augstākiem procenta maksājumiem.

Kā uzskatāmu piemēru var minēt situāciju, kad tiek ņemts hipotekārais kredīts, kur aizdevuma summa ir 30 000 EUR un aizdevuma termiņš ir 25 gadi. Uz šādiem nosacījumiem, kredītdevējam paaugstinot procentu likmi tikai par 1%, nāksies pārmaksāt aptuveni 5000 EUR.

Aizņemoties atbildīgi, laicīgi veicot visus maksājumus, tai skaitā maksājumus par komunālajiem vai telekomunikāciju pakalpojumiem, kā arī citām uzņemtajām saistībām, Jūs izveidosiet pozitīvu kredītvēsturi, kas ilgtermiņā ļaus iegūt daudz vairāk nekā personām ar negatīvu kredītvēsturi.

 

KATRS NO MUMS VEIDO SAVU KREDĪTVĒSTURI UN TIKAI MĒS PAŠI NESAM ATBILDĪBU PAR SAVAS KREDĪTVĒSTURES IETEKMI UZ SAVU LABKLĀJĪBU TAGAD UN NĀKOTNĒ

INFORMĀCIJAS SNIEGŠANAS PRINCIPI

 

KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJĀ INFORMĀCIJAS APMAIŅA NOTIEK ATBILSTOŠI LIKUMA PAR KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJIEM 4.PANTA 2.DAĻAI, kas nosaka, ka Kredītinformācijas biroja dalībnieks (juridiska persona) informāciju par privātpersonu no Kredītinformācijas biroja var iegūt un izmantot tikai sekojošos gadījumos:

 

1) ja uzņēmumam nepieciešams izvērtēt Privātpersonas (topošais klients) kredītspēju;

2) ja uzņēmumam nepieciešams vērtēt Privātpersonas (esoša klienta) kredītspēju sava (uzņēmuma) kredītriska pārvaldīšanai.

 

UZŅĒMUMS VAR IEGŪT INFORMĀCIJU PAR PRIVĀTPERSONU TIKAI GADĪJUMĀ, JA TIEK IZPILDĪTS LIKUMA PAR KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJIEM 18.PANTS, kurš nosaka:

 

1) privātpersonai jāizsaka sava piekrišana par savas kredītinformācijas pārbaudi;

2) uzņēmumam ar Privātpersonu ir spēkā esošs līgums un uzņēmuma pakalpojuma sniegšana saistīta ar kredītrisku (pakalpojums vai prece tiek sniegta uz nomaksu vai pēcapmaksu);

3) citi gadījumi, kuri minēti Fizisko personu datu aizsardzības likumā.

 

PRIVĀTPERSONA NEVAR IEGŪT DATUS PAR CITU PRIVĀTPERSONU! PRIVĀTPERSONA VAR SAŅEMT ZIŅAS TIKAI PAR SAVU KREDĪTVĒSTURI!

PAKALPOJUMI

 

MANA KREDĪTVĒSTURE

 

Kredītinformācijas Birojs izveidojis pakalpojumu, kas privātpersonai dod iespēju pārliecināties par informāciju, kas par viņu atrodama Kredītinformācijas Biroja sistēmā, kā arī citos ārējos reģistros. Uzņēmumi un ārējie reģistri, kuru dati tiek iekļauti Kredītinformācijas Biroja sistēmā, uzskaitīti sadaļā “Kredītinformācijas avoti”.

Kredītinformācijas Birojs katram klientam nodrošina bezmaksas Kredītvēstures ziņojumu neierobežotu skaitu reižu to sniedzot interneta mājas lapā www.manakreditvesture.lv. Ja vēlaties saņemt papildus pakalpojumus, tad Jums ir iespēja iegādāties “Gada Abonements” un “Gada Abonements Plus”.

“Gada Abonements” papildus iespējas:

“Gada Abonements Plus” papildus iespējas:

Informāciju var saņemt klātienē Rīgā, Grēdu ielā 4a ņemot līdzi derīgu pasi vai personas apliecību (eID). Ja nav iespēja pārbaudīt savu informāciju mājas lapā www.manakreditvesture.lv vai saņemt pakalpojumu klātienē Rīgā, Grēdu ielā 4a, atbilstoši likumam par Kredītinformācijas birojiem 19. panta 2. daļai, privātpersona var saņemt ziņas pa pastu, sedzot Kredītinformācijas Biroja izdevumus par pasta pakalpojumiem saskaņā ar pasta pakalpojumu sniedzēja tarifiem.

 JA ATTĒLOTIE DATI NEATBILST PATIESĪBAI VAI IR KĻŪDAINI, SAZINIETIES AR MUMS UN INFORMĒJIET PAR DATIEM ATBILDĪGO IESTĀDI!

KREDĪTINFORMĀCIJAS ATSKAIŠU PIEPRASĪJUMU VĒSTURE

 

Kredītinformācijas Birojs, ievērojot privātpersonu intereses, izveidojis datu apmaiņas sistēmu, kura uzskaita katru pieprasījumu par katru privātpersonu.

Šī ir iespēja kontrolēt Jūsu datu izmantošanas likumību un pamatotību, jo Jums tiek nodrošināta iespēja pārliecināties, ka Jūsu dati tiek izmantoti likumīgi.

Informāciju par to, vai Jūsu kredītinformācija ir tikusi pārbaudīta, var saņemt divas reizes gadā bez maksas interneta vietnē www.manakreditvesture.lv. Šeit Jums būs iespēja saņemt informāciju par to, kura juridiskā persona un kad (datums un laiks) pārbaudīja Jūsu kredītvēsturi.

Saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem informāciju par Jums drīkst pieprasīt tikai gadījumos, ja tam ir pamatojums un ir saņemta Jūsu atļauja pārbaudīt šo informāciju. Ja Jūs neesat devis piekrišanu savas Kredītvēstures pārbaudei vai uzņēmums, kurš ir pārbaudījis Jūsu Kredītvēsturi, nav ar Jums noslēdzis līgumu par pakalpojumu vai preču sniegšanu uz nomaksu vai pēcapmaksu, Jums par notikušo faktu jāinformē AS Kredītinformācijas Birojs. Tāpat Jums ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību pret konkrēto juridisko personu (uzņēmumu) par neatļautu Jūsu Kredītvēstures pārbaudi.

ATSKAITES

 

 

www.manakreditvesture.lv nodrošina iespēju saņemt Kredītinformācijas Biroja sistēmā esošās ziņas par sevi sekojošā formātā:

 

1.Bezmaksas izziņa

Jums ir pieejams neierobežots skaits bezmaksas izziņas, kas ietver visas ziņas par Jūsu Kredītvēsturi no Kredītinformācijas Biroja sistēmas dalībniekiem. Atskaite sastāv no sekojošām sadaļām:

 

 • uz Jūsu vārda reģistrētās aktīvās saistības;

 • uz Jūsu vārda reģistrētie nenomaksātie parādi;

 • uz Jūsu vārda reģistrētie nomaksātie parādi;

 • Jūsu datu pieprasījumu statistika.

2.Gada abonements

Papildu bezmaksas izziņai gada abonements ietver:

 

 • Pilnu interaktīvo atskaiti;

 • Informāciju par Jūsu kredītreitingu.


JAUTĀJUMI UN ATBILDES

 

AR KO NODARBOJAS KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJS?

Kredītinformācijas Birojs ir uzņēmums, kuram ir Datu valsts inspekcijā izsniegta licence piedāvāt pakalpojumus, kuri saistīti ar privātpersonu un uzņēmumu kredītvēsturu uzglabāšanu, datu apstrādi, kredītatskaišu sagatavošanu, kredītreitinga un kredītspējas aprēķināšanu, privātpersonu un uzņēmumu monitoringu. Ar biroja starpniecību privātpersonām ir iespēja uzzināt savus kredītspējas datus, sekot līdzi izmaiņām un kontrolēt savu kredītvēsturi.

KAS IR KREDĪTVĒSTURE?

Privātpersonu kredītvēstures sastāv no divām daļām – esošo kredītsaistību atspoguļošanas un iepriekšējo maksājumu vēstures. Pamatojoties uz personas kredītvēstures datiem, bankas, nebanku kredītu aizdevējsabiedrības, līzinga uzņēmumi, telekomunikāciju uzņēmumi, kā arī citi kreditējoši uzņēmumi izvērtē personas atmaksas spējas.

KAS IR SLIKTA KREDĪTVĒSTURE?

Slikta kredītvēsture veidojas no kavētiem un laikā neizpildītiem maksājumiem –nokavētiem kredīta maksājumiem, neapmaksātiem telekomunikāciju, komunālajiem un citiem maksājumiem. Personām ar sliktu kredītvēsturi nav iespējams saņemt jaunus kredītus vai ir apgrūtināta iespēja iegūt labus un elastīgus līguma nosacījumus jaunu aizdevumu saņemšanai.

CIK ILGI INFORMĀCIJA PAR MANIEM PARĀDIEM GLABĀSIES KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJA SISTĒMĀ?

Nenomaksāto parādu vēsture – 10 gadus, nomaksāto parādu vēsture – 5 gadus. Maksātnespējas informācija un nodokļu parādi sistēmā uzglabājas tieši tik ilgi, cik ilgi tie ir pieejami Uzņēmumu Reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā. Pozitīvajai informācijai nav noteikta termiņa – katra privātpersona pati izlemj vai savā kredītvēsturē uzrādīt datus par laicīgi veiktiem maksājumiem.

KAS VAR REDZĒT INFORMĀCIJU PAR MANIEM PARĀDIEM?

Informāciju par Jūsu nenomaksātajiem un nomaksātajiem parādiem ir iespējams pieprasīt tikai saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Juridiskām personām datu pārbaudīšanai nepieciešama Jūsu piekrišana, jo bez tās neviens nedrīkst pieprasīt informāciju par Jums ne Kredītinformācijas Birojā, ne kādā citā reģistrā. Tādēļ ir būtiski, lai Jūs sekotu līdzi savas kredītvēstures profila apmeklējuma statistikai un gadījumā, ja Jums rodas neskaidrība par kādu Jūsu datu pieprasījumu, droši variet doties pie informācijas pieprasītāja, lai noskaidrotu pamatojumu. Sekot līdzi notikumiem savā Kredītvēsturē iespējams reģistrējoties www.manakreditvesture.lv.

KĀ UZZINĀT, KAM UN CIK ESMU PARĀDĀ?

Ja vēlaties iegūt informāciju par parādiem, kas reģistrēti uz Jūsu vārda, iesakām piereģistrēties www.manakreditvesture.lv, kur varēsiet pārbaudīt savu parādu vēsturi pie Kredītinformācijas Biroja sadarbības partneriem.

KAS JĀDARA, JA DATI PAR PARĀDU NAV PAREIZI?

Ja Jūs uzskatāt, ka Kredītinformācijas Biroja datubāzē ir iekļautas nepareizas ziņas, Jums jāiesniedz rakstveida iebildums Kredītinformācijas Birojam vai konkrētajam kreditoram, kura datos uzrādās kļūda. Tiklīdz saņemsiet oficiālu rakstisku atbildi ar apstiprinājumu par konstatēto kļūdu, mēs būsim tiesīgi koriģēt vai dzēst datus Jūsu Kredītvēsturē.  Par kļūdu netiek uzskatīts intervāls no brīža, kad persona veikusi kārtējo maksājumu, līdz brīdim, kad kreditors šo informāciju atjauno datubāzē.

VAI MANI PERSONAS DATI IR DROŠĪBĀ?

Kredītinformācijas Birojs veic visus atbilstošos tehniskos risinājumus un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personu datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu vai izpaušanu un jebkuru citu nelikumīgu datu apstrādi. Kredītinformācijas Birojs aizsargā savā datubāzē esošo personas datu konfidencialitāti, kā arī ievēro, lai dati nenonāktu pie trešajām personām, kurām nav tiesību saņemt šo informāciju. Personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

KĀPĒC MAN JĀDOD PIEKRIŠANA SAVU DATU IEVIETOŠANAI KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJA DATUBĀZĒ?

Jo vairāk datu par Jums nonāks Kredītinformācijas Biroja datubāzē, jo kreditoriem būs vieglāk pieņemt lēmumu par aizdevuma izsniegšanu.  Saskaņā ar informāciju no kredītu reģistra –  85-90% gadījumos vēsture ir pozitīva un labvēlīgāk ietekmē aizdevēja lēmumu nekā gadījumos, ja par klientu informācija nav pieejama.

VAI ES VARU UZZINĀT SAVA DĒLA, MEITAS, VĪRA VAI SIEVAS PARĀDUS?

Nē, nevienam nav tiesību iegūt citu personu Kredītvēstures datus, tai skaitā ģimenes locekļu datus, izņemot gadījumus, ja variet uzrādīt notariāli apstiprinātu pilnvaru ar atļauju iegūt datus.

VAI MANI BANKAS DATI GLABĀJAS KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJA DATUBĀZĒ?

Nē, Jūsu bankas dati neuzglabājas Kredītinformācijas Biroja datubāzē un nav pieejami trešajām personām. Ievadot savus bankas datus, tie kalpo tikai Jūsu personas identificēšanai un pakalpojumu pirkšanai.

VAI KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJS IZSNIEDZ KREDĪTUS?

Kredītbirojs neveic kredītu izsniegšanu. Lai saņemtu kredītu, Jums nepieciešams sazināties ar banku, līzingu vai nebanku kredītdeveju uzņēmumiem.

VAI KREDĪTINFORMĀCIJAS BIROJS VEIC PARĀDU PIEDZĪŠANU?

Kredītinformācijas Birojs neveic parādu piedzīšanu – ar to nodarbojas parādu piedziņas uzņēmumi.

KAS IR PRIVĀTPERSONU MONITORINGS?

Reģistrējot pakalpojumu „Monitorings”, Jums pašiem ir iespēja sekot līdzi jebkurām izmaiņām savā kredītinformācijas profilā. Tas nozīmē, ka uz norādīto e-pasta adresi Jums tiks nosūtīts paziņojums katru reizi, kad par Jums Kredītinformācijas Biroja datubāzē parādīsies jebkāda jauna informācija:

 • jaunas aktīvās saistības;

 • nesamaksāts parāds;

 • samaksāts parāds;

 • kāds par Jums būs pieprasījis informāciju.

Šī ir lieliska iespēja laicīgi saņemt atgādinājumu un atrisināt maksājuma problēmu, ja:

 • esat aizmirsis samaksāt kādu rēķinu;

 • kļūdas dēļ neesat saņēmis rēķinu;

 • savu rēķinu apmaksu esat uzticējis citam (-iem);

 • nepieciešams vienoties ar kreditoru par jaunu saistību kārtošanas grafiku.

.

Finanšu vadība: padomi kazino Vavada spēlētājiem, lai saglabātu labu kredītvēsturi.